O cookies

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK


  1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost Conectart a.s., IČ: 07877935, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24184 (dále jen „Conectart“ nebo „my“). Webová adresa Správce je www.conectart.cz/.

  1. Cookies a zpracovávané osobní údaje v souvislosti s užíváním internetových stránek, účel a právní základ pro zpracování a doba uchování

 

2.1 Cookies

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu anebo jiného zařízení.


V rámci cookies používáme:


Tyto údaje zpracováváme pro účely


Cookies pomocí nástrojů Google Analytics a Google Ads používáme na základě Vašeho souhlasu. Doba platnosti cookies Google Analytics je 1 rok, pakliže nedojde k jejich odstranění z Vašeho zařízení před touto lhůtou. Platnost cookies k uchování volby povolených souborů cookies je 1 rok.

Pravidla pro používání cookies si můžete rovněž nastavit ve Vašem prohlížeči. Bližší informace se dozvíte v nápovědě k Vašemu prohlížeči nebo od tvůrce Vašeho prohlížeče. Níže naleznete všechny informace ohledně deaktivace cookies pro každý z následujících prohlížečů:


2.2 Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s užíváním internetových stránek

Dále zpracováváme Vaše osobní, a případně i další, údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře na uvedených stránkách, a to konkrétně:

Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, firma a případně další údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře do obsahu zprávy na adrese www.conectart.cz, a to na základě Vaší žádosti pro účely vyřízení Vašeho požadavku uvedeném v kontaktním formuláři. Tyto údaje zpracováváme pro účely služeb zákazníkům a vyřízení žádosti žadatele, a uchováváme je typicky po dobu 1 roku od vyřízení, resp. ukončení komunikace s žadatelem, nicméně doba uchování se může lišit dle dané povahy a obsahu žádosti (například pakliže v důsledku komunikace vznikne smluvní vztah s žadatelem, či v případě stížnosti či uplatnění práva vůči Conectart, kdy doba uchování jsou 3 roky od vyřízení žádosti).

  1. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů; těmito osobami mohou být zejména provozovatelé služeb nástrojů webových stránek. V rámci cookies jsou data předávány z Google Analytics do Google Ads, přičemž propojení umožňuje import libovolných publik pro účely remarketingu.

Osobní údaje můžeme dále předat dalším orgánům veřejné správy v případě, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii či České národní bance při výkonu jejich zákonných pravomocí).

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii.

  1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů:
  1. Jak můžete uplatnit Vaše práva?

Můžete se na nás obracet prostřednictvím:

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

U tohoto pověřence můžete uplatňovat práva uvedená výše.


Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít i e-mailovou adresu info@conectart.cz.


Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.


Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Poznámka: GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)