Zprostředkovatel spotřebitelského úvěruTyto informace týkající se zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jsou Vám poskytovány jako zájemci o spotřebitelský úvěr, a to za účelem splnění informační povinnosti podle § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), v platném znění.

Základní informace o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Reklamační řád zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
Zprostředkovatel (název): Conectart a.s.
IČO: 07877935
Sídlo: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24184
Typ oprávnění: Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru:

- zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
- zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
Kontaktní údaje zprostředkovatele úvěru:
Adresa: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Telefonní číslo: +420 840 11 88 11
E-mail: info@conectart.cz
Webové stránky: www.conectart.cz
Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele: Registr zřízený na základě § 53 zákona o spotřebitelském úvěru, který je spravovaný a provozovaný Českou národní bankou
Registrační číslo: 07877935
Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru: Vyhledání ve výše specifikovaném registru pomocí dálkového přístupu na www.cnb.cz zadáním názvu zprostředkovatele, registračního čísla nebo přímo u České národní banky.
Poskytování rady zprostředkovatelem úvěru: Zprostředkovatel neposkytuje radu ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru
Výše odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli úvěru: Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

Zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby.
Interní mechanismus řešení stížností: Spotřebitel je oprávněn podat stížnost zprostředkovateli na adresu podle shora uvedených kontaktních údajů, a to buď poštou nebo elektronicky na adresu info@conectart.cz, přičemž podrobné informace týkající se postupu podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách zprostředkovatele www.conectart.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra: Spory mezi poskytovatelem úvěru nebo zprostředkovatelem úvěru a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování úvěru je oprávněn rozhodovat Finanční arbitr České republiky. Návrh na zahájení řízení lze podat na adrese sídla Finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, anebo prostřednictvím internetu na www.finarbitr.cz.
Orgán dohledu: Česká národní banka, se sídlem
Na Příkopě 864/28,
115 03 Praha 1
IČO 48136450
www.cnb.cz
Zprostředkovatel tímto spotřebitele rovněž informuje o zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.