Pojišťovací zprostředkovatelTyto informace týkající se pojišťovacího zprostředkovatele jsou Vám poskytovány jako našemu zákazníkovi, a to za účelem splnění informační povinnosti podle § 88 zákona č. zákon č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění (dále jen „ZDPZ“).

Základní informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Reklamační řád - pojišťovací zprostředkovatel

Seznam pojišťoven pojišťovacího zprostředkovatele

Udržitelnost v odvětví finančních služeb
Zprostředkovatel (název): Conectart a.s.
IČO: 07877935
Sídlo: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24184
Typ oprávnění: Samostatný zprostředkovatel dle ZDPZ:

Skupiny odbornosti dle ZDPZ:
1. distribuce životního pojištění,
2. distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
3. distribuce neživotního pojištění,
4. distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka,
5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
Kontaktní údaje zprostředkovatele úvěru:
Adresa: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Telefonní číslo: +420 840 11 88 11
E-mail: info@conectart.cz
Webové stránky: www.conectart.cz
Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání či uvedeno v jednání se zákazníkem
Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele: Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u České národní banky (dále jen „ČNB“). Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB.
Registrační číslo: 07877935
Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru: Vyhledání ve výše specifikovaném registru pomocí dálkového přístupu na www.cnb.cz zadáním názvu zprostředkovatele, registračního čísla nebo přímo u České národní banky.
Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob: Spotřebitel je oprávněn podat stížnost zprostředkovateli na adresu podle shora uvedených kontaktních údajů, a to buď poštou nebo elektronicky na adresu info@conectart.cz, přičemž podrobné informace týkající se postupu podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách zprostředkovatele www.conectart.cz, popřípadě na Českou národní banku, ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, web www.cnb.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Spory mezi zprostředkovatelem a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění je oprávněn rozhodovat Finanční arbitr České republiky. Návrh na zahájení řízení lze podat na adrese sídla Finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, anebo prostřednictvím internetu na www.finarbitr.cz.

Subjektem v případě řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření je České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.
Jména pojišťoven, pro které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění: Jména pojišťoven, pro které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění jsou uvedena a aktualizována v seznamu na webových stránkách www.conectart.cz pod sekcí Pojišťovací zprostředkovatel.
Pojišťovací zprostředkovatel nemá vyšší než 10% přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu žádné z pojišťoven.
Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá vyšší než 10% přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno. Samostatný zprostředkovatel není odměňován přímo zákazníkem.