Oznámení o zpracování osobních údajůdle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů
  • Společnost Conectart a.s., IČO: 07877935, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169320 (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k vymezeným účelům v bodě 7 této směrnice.

 

 1. Zdroje osobních údajů
  • Osobní údaje jsou získávány následujícími způsoby:

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

4.1 Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:

 

 1. Kategorie subjektů údajů

5.1 Správce zpracovává následující kategorie subjektů údajů:

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

6.1 Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

7.1 Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

8.1 Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracovávání je prováděno v sídle Správce, v jeho provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovatelem.

8.2 Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.

8.3 Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.4 Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromá a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

9.1 Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.

 

 1. Zákonnost zpracování osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje od subjektu údajů souhlas. V souladu s článkem 6 odst. 1 GDPR může Správce zpracovávat tyto údaje subjektu údajů:

 

 1. Práva subjektů údajů
  • V souladu s článkem 12 GDPR ve spojení s článkem 15 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: